Loading...

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

07 แบบฟอร์มและคำอธิบายการเขียนแผนรณรงค์

ชื่อโครงการ

มีวิธการตั้งชื่อ ๒ ลักษณะ คือ ต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนในทันที เช่น โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน / ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง/ป้องการการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/ต่อต้านยาเสพติด/รักษาสิ่งแวดล้อม/งดสูบบุหรี่

หรือตั้งชื่อโครงการให้เกิดความอยากรู้ โดยใช้คำสั้น ง่าย กระชับ ในลักษณะของ Creative Word เช่น โครงการกล่องวิเศษ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรณีศึกษานี้ให้ใช้ชื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ ( ) โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กลุ่ม (.....ให้ตั้งชื่อกลุ่มที่สอดคล้องกับชื่อโครงการ จะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้......)

ระยะเวลาดำเนินการ

ส่วนนี้ให้ระบุวันเริ่มต้นโครงการจนถึงวันประเมินผลโครงการ เช่น เริ่มต้นประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดโครงการวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และประเมินผลโครงการแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๐

ดังนั้นระยะเวลาดำเนินการ คือ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

หลักการและเหตุผล

เนื้อหาส่วนนี้เป็นส่วนที่เขียนยากที่สุด เพราะเป็นการสรุปความคิดทั้งหมดของโครงการ (Conceptual Frame Work) ซึ่งไม่ควรมีความยาวเกินกว่า ๑๐ บรรทัด

ตัวอย่างการเขียบนแผนงานรณงค์โครงการ กล่องวิเศษ แผนดี กล่องมาก

ปัจจุบันกล่องยูเอชทีถูกทิ้งลงถังขยะ เผาหรือฝังกลบอย่างน่าเสียดาย เพราะการขาดความเข้าใจในกระบวนการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีและวิธีการจัดเก็บจึงเป็นที่มาของการประยุกต์ในการเรียนรู้สู่โรงเรียน
โครงการกล่องวิเศษแผนดี กล่องมากเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโดยความสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสิต ร่วมกับ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และ เครือเนชั่น ที่มุ่งส่งเสริมความรู้เรื่องกล่องยูเอชทีควบคู่กับการพัฒนากิจกรรมสร้าง สรรค์ในระดับเยาวชน เพื่อรณรงค์ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และนำกล่องยูเอชทีกลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อันเป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดคุณค่าในสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรมีไม่เกิน ๓ ข้อ เนื่องจากจะเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ หากเขียนวัตถุประสงค์จำนวนมาก อาจไม่สามารถทำตามวัตถุประสงค์ได้หมด ซึ่งจะปรากฏอยู่ที่ขั้นตอนการประเมินผล ถ้าเป็นเช่นนั้นการประเมินผลโครงการอาจจะ ไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้

ตัวอย่าง

๑. เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องกล่องยูเอชทีควบคู่กับการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ในระดับเยาวชน

๒. เพื่อรณรงค์ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และนำกล่องยูเอชทีกลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

๓. เพื่อนำผลที่ได้รับจากโครงการไปเป็นพื้นฐานการสร้างงานวิจัยในมิติอื่น ๆ

ถ้าเขียนหลักการและเหตุผลได้ดีและครอบคลุม จะสังเกตได้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นข้อความส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหลักการและเหตุผล

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

ในส่วนนี้เป็นการประมาณการและประเมินคุณค่าของโครงการ จะสำเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการประเมินตนเองล่วงหน้า โดยปกติจะวางเป้าหมายเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. เป้าหมายและความสำเร็จที่สามารถระบุเป็นจำนวนที่นับได้ เช่น มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ( ......) คน / มีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า (......) ฉบับ / มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า (.......) ช่อง / ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ คิดเป็น (.......) เปอร์เซ็น (ประเด็นสุดท้ายนี้มีความสำคัญเพราะเกิดจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ)

๒. เป้าหมายและความสำเร็จที่เป็นคำตอบเชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ เช่น สื่อมวลชน / ผู้เข้าร่วมงาน / ผู้สนับสนุนโครงการ ฯลฯ มักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและความคิดเห็นอื่น ๆ ด้วยคำถามปลายเปิด เช่น สื่อมวลชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการมากที่สุด (มาก/ปานกลาง/น้อย เพราะ.........................................)

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่แ ละผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรมในโครงการและกิจกรรมที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้

ระยะเวลาดำเนินการ

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

ในการดำเนินงานส่วนนี้ เปรียบเสมือนหัวใจของโครงการ เพราะจะเกิดจากครีเอทีฟ เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรม ให้ตรงกับหลักการและเหตุผล ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ให้ตรงกับเป้าหมายและดัชนีชี้วัด

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

เงินงบประมาณ………………………………………..บาท

เงินนอกงบประมาณ………………………………….....บาท

(ให้ระบุรายละเอียด)

ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ

งบดำเนินการ

เงินนอกงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

โดยปกติแผนงานรณรงค์จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจัดสรรเงินงบประมาณมาให้ดำเนินการ เช่น โครงการรณรงค์สำนึกรักบ้านเกิด ของ ดีแทค ผูบริหารจะจัดเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการให้ จำนวน (......) ล้านบาท หากเป็นเช่นนี้ จะเป็นเงินงบประมาณ

แต่ถ้าแผนงานรณรงค์กรณีศึกษาในชั้นเรียนนี้ อาจระบุเงินเป็น ๒ ส่วน คือ เงินงบประมาณจากคณะดำเนินงาน (..........) บาท และเงินนอกงบประมาณ คือ เงินทุนที่ได้รับจากผู้สนับสนุนโครงการ (...........) บาท

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้เงิน ให้ตรวจสอบจาก กิจกรรมในโครงการและกิจกรรมที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ ในตารางบันทึกด้านบน

ส่วนการระบุงบดำเนินการ แยกออกเป็น ๓ ส่วน คือ

ค่าตอบแทน หมายถึง เงินงบประมาณในการจ้างบุคคลในการจัดงาน

ค่าใช้สอย คือ เงินงบประมาณที่ใช้สำหรับการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ / ค่าพาหนะ / การที่พัก / ค่าอาหาร เป็นต้น

ค่าวัสดุ หมายถึง เงินงบประมาณทีใช้ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้งาน หรือประกอบในงาน เช่น ค่าผลิตโปสเตอร์ / ค่าผลิตภาพยนตร์โฆษณา

จะสังเกตได้ว่าค่าใช้สอยและค่าวัสดุมีความแตกต่างที่ชัดเจนอยู่ ๑ ประการ คือ ค่าใช้สอยใช้แล้วหมดไป ค่าวัสดุใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ผลผลิต (Outputs)

การสังเกต/การสัมภาษณ์/การตรวจสถิติ เอกสาร

แบบการสังเกต /แบบสัมภาษณ์ / แบบบันทึกสถิติ

(Outcomes)

การสำรวจความพึงพอใจ

แบบสัมภาษณ์/แบบสำรวจความพึงพอใจ

การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (๑ คน)

(……………………………….)

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (มากกว่า ๑ คนได้)

(……………………………….)

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(……………………………….) (๑ คน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น